Carrottecalypso R

Raapmicro

Gemakkelijk en snel te vinden micro-cache.

Rammelende cache-beschrijving

Ondoordachte cache-beschrijving van een multi-cache, waarbij het mogelijk is via min of meer listig onderzoek, de eindcoördinaten te construeren, zodat bij het vinden van de cache de way-points kunnen worden overgeslagen.
Rating
Twee getallen die elk op een schaal van 1-5 (1=makkelijk, 5=moeilijk) het problematische gehalte van een cache aangeven, respectievelijk voor moeilijkheid en terreinomstandigheden.
RD coördinaten
RD = Rijks Driehoeksmeting. Typisch Nederlandse manier van coördinaten vermelden. Het nulpunt van het RD systeem ligt bij Parijs! Toch een handig systeem want de N-coördinaat loopt vanaf 300 en hoger, de O-coördinaat is altijd minder dan 300. Zo kun je nooit in de war raken.
Recycling
Het opnieuw gebruiken van een bepaalde cache-plek als de vorige cache is gearchiveerd. Zeker op mooie locaties zal dit voorkomen, soms door (nieuwe) cache-plaatsers die zich niet bewust zijn, dat daar al eerder een cache geplaatst is geweest.
Regular cache
Een cache van normale grootte van 1 - 20 liter. Kan allerlei goodies bevatten. Veelal worden in Nederland munitiekistjes gebruikt. Ook grote plastic bakken zijn regular. Zie ook: cache-grootte.
Reintje de Vos
Eind 2006 overleden geocacher die veel computer-technisch werk heeft verricht voor de stichting geocaching.nl. O.a. zijn stippenkaarten die caches aangeven werden door veel geocachers gebruikt. Geo d'or werd ook door hem bedacht en ingevoerd. Het toekennen van favo's via www.geocaching.com is hierop geïnspireerd.

ReisTor

Zuid-Afrikaans woord voor Travel Bug.

Rekenbankje

Bankje bij het laatste way-point van een multi-cache, waar de eindberekening kan worden gemaakt.
Rekenmeester
Geocacher die meer tijd kwijt is aan het rekenen dan aan het zoeken van de cache. Via verschillende rekenwijzen toch uitkomen op een aanvaardbare cachelocatie. Soms ligt daar dan de cache, soms ook niet. Ingeval er een medecacher is, heeft die waarschijnlijk de cache het eerst te pakken.
Report a problem
Mogelijkheid een probleem met een cache aan te geven via een log.
Via een found log: <logbook is full><container is damaged><cache should be archived><other>
(vertaling: <logboek is vol><houder is beschadigd><cache moet worden gerachiveerd><anders>)
Via een not found log: <cache might be missing><cache should be archived><other>
(vertaling: <cache is misschien niet meer aanwezig><cache moet worden gerachiveerd><anders>)
Retour truc


Hoe vaak komt het niet voor dat als je na lang zoeken een cache niet hebt gevonden en je de volgende keer terugkomt, dat je meteen op de cache afloopt? Het is dikwijls te lezen in logs. Dat wetend, is de truc simpel. Je verlaat gewoon de stash area en gaat even wat anders doen. Daarna keer je terug en loopt meteen op de cache af.


Reverse caching

Zie Achterafje.

Reviewer
Persoon die gerechtigd is door Geocaching HQ om nieuw voorgestelde caches te beoordelen. De reviewer heeft opdracht de cache-beschrijving nauwkeurig te toetsen op allerlei voorwaarden alvorens er goedkeuring aan kan worden gegeven. Als de cache wordt goedgekeurd (approved), verschijnt de cache op de site www.geocaching.com.
De reviewer heeft ook tot taak om goedgekeurde caches daarna in de gaten te houden. Bij problemen kan de reviewer beslissen een cache te archiveren, meestal pas na herhaaldelijke oproepen aan de desbetreffende cache-plaatser.

Reviewer-note

Speciale note die alleen door of voor een reviewer kan worden geplaatst. Meestal geschiedt dit gedurende het voortraject waarin de reviewer een nieuw aangeboden cache beoordeelt.

Richtlijnen Geocaching HQ

Voorwaarden waaraan een cache moet voldoen om opgenomen te worden op de site www.geocaching.com. Niet graven en toestemming landeigenaar spelen hierbij een grote rol evenals een minimale afstand tot andere caches en/of fysieke way-points van 161 meter. Ook dient de cache-beschrijving aan bepaalde voorwaarden te voldoen.
Rijsom-methode
Een getal via (eventueel herhaald) optellen van de cijfers herleiden tot een getal van 1 cijfer. Voobeeld: Het getal 698. Optellen van de cijfers geeft: 23. Optellen van deze cijfers geeft: 5.
Meestal wordt hiervoor het begrip stapeltellen gebezigd.
Rippen
Zoekmaken of stukmaken van een cache door niet-geocachers. Als de cache op deze wijze foetsie is, spreekt men van geript of in het Engels: muggled.

Rootsbaan

Traject met hopeloos veel boomwortels.
ROT13
Methode om tekst te versleutelen via heen en weer opschuiving van 13 letters. Bijv. A->N en Q->D.
Op de site www.geocaching.com wordt deze methode gebruiikt om de hint te versleutelen.
Volledige codering: (boven wordt onder en onder wordt boven)
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|

Rugzak-syndroom

Moeilijk kunnen vinden van de cache, omdat men komend op de stash area de rugzak afdoet en deze na lang vergeefs zoeken precies op de cache blijkt te staan.
Rugzak-truc
Onopvallend de cache graaien doormiddel van het plaatsen van een rugzak vlak naast de cache en net te doen of men spullen in en uit de rugzak haalt.

Ruurd Draaisma


Vleesgeworden belichaming van de RD coördinaten, niet in het minst vanwege zijn initialen.
Carrottecalypso R